Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9775 (Print)
ISSN 2541-8971 (Online)


Izvestiya of Saratov University. Chemistry. Biology. Ecology. 2013, Vol. 13, iss. 3

Full Text (PDF): 

Content

Chemistry

Biology

Ecology