Izvestiya of Saratov University.

Chemistry. Biology. Ecology

ISSN 1816-9775 (Print)
ISSN 2541-8971 (Online)


Full text:
(downloads: 184)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
541.1+544.012+544.013

Density Calculation for Mixture Melts of LiF + NaF

Autors: 
Garkushin Ivan K., Samara State Technical University
Lavrenteva Olga V., Samara State Technical University
Nikitina Alina S., Samara State Technical University
Andreeva Yana A., Samara State Technical University
Abstract: 

Salt mixtures are used as molten electrolytes of chemical current sources, solvent melts of inorganic substances, heat storing compositions, fluxes for welding and soldering. Modern coolants include alkali metals and their halogenides. Lithium-containing thermofors have a special place. Density is one of the important properties of the melts used. The paper presents the analytical description of the density for the mixture melts of LiF + NaF of various compositions in the temperature range of 1130 ... 1320° K. As a result, an analytical equation was obtained, which made it possible to calculate the melt density of the eutectic mixture above liquidus by 5, 10, 50, 75, 100, 150, 200 and up to 1130° K. Similar data for eutectic compositions in the reference literature are not available. The isothermic and isoconcentration methods, the Karapetyans’s comparative method were used for description.

Reference: 
 1. Korovin N. V. Khimicheskiye istochniki toka: spravochnik [Chemical Current Sources: Handbook]. Ed. by N. V. Korovin, A. M. Skundina. Moscow, Izd-vo MEI, 2003. 740 p.
 2. Delimarsky Yu. K., Barchuk L. P. Prikladnaya khimiya ionnykh rasplavov [Applied chemistry of ionic melts]. Kiev, Naukova dumka Publ., 1988. 192 p.
 3. Knunyants I. L., ed. Khimicheskaya entsiklopediya [The Chemical Encyclopedia: in 5 vols.]. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1990, vol. 2. 671 p.
 4. Knunyants I. L., ed. Khimicheskaya entsiklopediya [The Chemical Encyclopedia: in 5 vols.]. Moscow, Bol’shaya Rossiyskaya entsiklopediya Publ., 1992, vol. 3. 639 p.
 5. Prisyazhny V. D., Kirillov S. A. Chemical processes in molten salt media. Ionic melts, 1975, vol. 3, pp. 82–90.
 6. Blinkin B. L., Novikov V. N. Zhidkosolevyye yadernyye reaktory [Liquid Salt Nuclear Reactors]. Moscow, Atomizdat Publ., 1978. 111 p.
 7. Garkushin I. K. Primeneniye solevykh, oksidno-solevykh i oksidnykh sostavov v tekhnologii [The use of salt, oxide-salt and oxide compositions in technology]. In: Termicheskiy analiz i fazovyye ravnovesiya [Thermal Analysis and Phase Equilibria]. Perm’, Permsk. gos. un-t, 1984, pp. 101–111.
 8. Gasannaliev A. M., Garkushin I. K., Debirov M. A., Trunin A. S. Primeneniye rasplavov v sovremennoy nauke i tekhnike [The use of melts in modern science and technology]. Makhachkala, “Delovoy mir” Publ., 2011. 159 p.
 9. Minchenko V. I., Stepanov V. P. Ionnyye rasplavy: uprugiye i kaloricheskiye svoystva [Ionic melts: elastic and caloric properties]. Ekaterinburg, UroRAN, 2008. 340 p.
 10. Vasina N. A., Gryzlova E. S., Shaposhnikova S. G. Teplofi zicheskiye svoystva mnogokomponentnykh solevykh sistem [Thermophysical properties of multicomponent salt systems]. Moscow, Khimiya Publ., 1984. 112 p.
 11. Janz G. J., Garner G. L., Krebs U., Tomkins R. P. T. Molten salts: Vol. 4. Part 1. Fluorides and mixtures. Electrical conductance, density, viscosity, and surface tension data. J. Phys. Chem. Ref., Data 1974, vol. 3, pp. 81.
 12. ACerS-NIST. Phase Equilibria Diagrams. CD-ROM Database. Version 3.1.0. American Ceramic Society. National Institute of Standards and Technology [Electronic resource]. Available at: http://ceramics.org// (accessed 2 March 2019).
 13. Morachevsky A. G., ed. Spravochnik po rasplavlennym so lyam [Handbook of molten salts. Vol. 1]. Leningrad, Khimiya Publ., 1971. 168 p.
 14. Voskresenskaya N. K., Evseeva N. N., Berul S. I., Vereshchagina I. P. Spravochnik po plavkosti sistem iz bezvodnykh neorganicheskikh soley: v 2 t. [A handbook to the fusibility of systems of anhydrous inorganic salts: in 2 vol.]. Comp. under the total. ed. N. K. Voskresenskaya. Moscow, Leningrad, Izd-vo AN SSSR, 1961.
 15. Posypayko V. I., Alekseeva E. A. Diagrammy plavkosti solevykh sistem. CH. 1. Dvoynyye sistemy s obshchim anionom [Fusibility diagrams of salt systems. Part 1. Binary systems with a common anion]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1977. 416 p.
 16. Vozdvizhensky V. M. Prognoz dvoynykh diagramm sostoyaniya [Forecast of double state diagrams]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1975. 224 p.
 17. Kondratyuk I. M. Fazovyye ravnovesiya v sistemakh iz galogenidov shchelochnykh i shchelochnozemel’nykh metallov [Phase equilibria in systems of halides of alkali and alkaline earth metals]. Diss. Dr. Sci. (Chem.). Samara, 2008. 47 p.
 18. Zamaldinova G. I., Parfenova S. N., Garkushin A. I., Garkushin I. K., Slepushkin V. V. Svoystva s1-elementov, prostykh veshchestv, galogenidov i ikh smesey : analiticheskoye opisaniye, raschet i vzaimosvyaz’ [Properties of s1-elements, simple substances, halogenides and their mixes: analytical description, calculation and interrelation]. Samara, Samar. gos. tekhn. un-t, 2010. 202 p.
 19. Garkushin I. K., Trunova A. N., Parfenova S. N., Bamburov V. G. Analiticheskoye opisaniye i raschet svoystv vodno-solevykh sistem elementov IIA gruppy [Analytical description and calculation of the properties of water-salt systems of IIA-group elements]. Ekaterinburg, UrO RAN, 2009. 148 p.
 20. Garkushin I. K., Kondratyuk I. M., Dvoryanova E. M., Danilushkina E. G. Analiz, prognozirovaniye i eksperimental’noye issledovaniye ryadov sistem iz galogenidov shchelochnykh i shchelochnozemel’nykh elementov [Analysis, forecasting and experimental study of series of halogenides systems of alkaline and alkaline-earth elements]. Ekaterinburg, UrO RAN, 2006. 148 p.
 21. Karapet’yants M. Kh. Metody sravnitel’nogo rascheta fi ziko-khimicheskikh svoystv [Methods of comparative calculation of physical and chemical properties]. Moscow, Khimiya Publ., 1965.403 p.
 22. Garkushin I. K., Lavrenteva O. V., Istomova M. A., Trunova A. N., Parfenova S. N., Garkushin A. I., Kolyado A. V. Metody rascheta svoystv elementov, prostykh veshchestv, soyedineniy i smesey [Methods for calculating the properties of elements, simple substances, compounds and mixes]. Samara, Samar. gos. tekhn. un-t, 2017. 467 p.
 23. Viktorov M. M. Metody vychisleniya fi ziko-khimicheskikh velichin i prikladnyye raschety [Methods for calculating physico-chemical quantities and applied calculations]. Leningrad, Khimiya Publ., 1977. 360 p.
 24. Kafarov V. V., Dorokhov I. N., Vetokhin V. N., Volkov L. P. Formation of an automated information retrieval system for the identifi cation of complex chemical compounds. USSR Academy of Sciences, 1989, vol. 306, no. 4, pp. 911–915.
 25. Kafarov V. V., Dorokhov I. N., Vetokhin V. N., Volkov L. P. Automated computer structure identifi cation of chemical compounds. USSR Academy of Sciences, 1988, vol. 301, no. 6, pp. 1389–1392.
 26. Volkov L. P. Zakonomernyye i korrelyatsionnyye vzaimosvyazi fi ziko-khimicheskikh svoystv veshchestv. Teoreticheskiye i prakticheskiye primeneniya [Regular and correlation relationships of physicochemical properties of substances. Theoretical and practical applications]. Samara, Izd-vo “Parus-Print”, 2002. 30 p.
 27. Volkov L. P. Novyye zakonomernyye i korrelyatsionnyye vzaimosvyazi fiziko-khimicheskikh svoystv veshchestv na mnozhestve elementarnykh funktsional’nykh chastits. Teoreticheskiye i prakticheskiye primeneniya [New regular and correlation relationships of physicochemical properties of substances on a multitude of elementary functional particles. Theoretical and practical applications]. Samara, Izd-vo “Parus-Print”, 2003. 39 p.
 28. Table Curve 2D. Automated Curve Fitting & Equation Discovery. Version 5.01. SYSTAT Software Inc., 2002.
 29. Ventzel E. S. Teoriya veroyatnostey [Probability Theory]. Moscow, Nauka Publ., 1969. P. 157.
 30. Charykov A. K. Matematicheskaya obrabotka rezul’tatov khimicheskogo analiza [Mathematical Processing of the Results of Chemical Analysis]. Leninurad, Khimiya Publ., 1984. 168 p.
 31. Seidel A. N. Oshibki izmereniy fi zicheskikh velichin [Errors of Measurement of Physical Quantities]. Moscow, Nauka Publ., 1974. 108 p.
Received: 
31.08.2020