Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9775 (Print)
ISSN 2541-8971 (Online)


Zhukova Natalya Nikolaevna

Zhukova Natalya Nikolaevna's picture
Lastname: 
Zhukova
First name: 
Natalya
Middle name: 
Nikolaevna
Sex: 
Female
Position: 
Cand. Chem. science
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да