Ульяновск

IlyinaNatalyaA.Ulyanovsk State University, 42, Leo Tolstoy Str., Ulyanovsk, 432017, Russian-ilina@mail.ru

VolkovaJulyaS.Ulyanovsk State Pedagogical University, 432700, Ulyanovsk, the area of the 100th anniversary of the birth of Lenin, house 4beeme7@mail.ru

KuzminEvgeny Aleksandrovich Ulyanovsk State Pedagogical University, 432700, Ulyanovsk, the area of the 100th anniversary of the birth of Lenin, house 4 kea87@bk.ru

AlekseenkoYuryG.Ulyanovsk State Pedagogical University, 432700, Ulyanovsk, the area of the 100th anniversary of the birth of Lenin, house 4spider1979@mail.ru